info@adressleverantoren.se

"Vi hjälper er att hitta rätt målgrupp då ni har ett budskap att förmedla"

Klicka på den målgrupp ni vill ha mer information om. Saknar ni en målgrupp är ni välkommen att kontakta oss för en sökning i andra register än de som presenteras på dessa sidor. Våra register levereras som Excel-fil via e-post, vilket ger dig som kund en relativt snabb leverans. Klicka dig vidare för att läsa mer och göra en beställning...

Dagsfärska

adressregister

Sveriges samtliga fastighetsägare

Beställ adresser till taxerade eller lagfarna ägare till utvalda fastigheter i Sverige direkt från Fastighetsregistret...

Standardkolumner

Fastighetsnyckel

Taxerings ID

Typkod (fastighetstyp)

Aviseringsnamn (ägare)

C/O (ägare)

Gatuadress (ägare)

Postnummer (ägare)

Postort (ägare)

Land (ägare)

 

Vill ni ha tillvalskolumner så lägger vi till dessa utan extra kostnad. Vissa tillval finns bara för vissa typer av register.

 

Tillvalskolumner

Taxeringsvärde

Fastighetsbeteckning

Län (fastighet)

Kommun (fastighet)

Församling (fastighet)

Gatuadress (fastighet)

Postnummer (fastighet)

Postort (fastighet)

Boarea

Lokalarea

Skogsareal (ha)

Åkermark (ha)

Användningsområden

Reklamutskick

Kundregister

CRM

Registeruppbyggnad

Undersökningar

Användningsområden

Registren levereras i Excel-format via e-post, antingen som bifogade fil eller med en nedladdningslänk. Registret är inte på några sätt låst utan är fritt att använda vid flera tillfällen.

Leverans och användning

Under "Resurser" ovan hittar ni guider i hur man själv te.x. kan skriva ut etiketter eller koppla dokument i MS Word.

Guider

Passa på att samtidigt beställa färdigutskrivna adressetiketter av hög kvalitet med valfritt tilltryck. Pris 0,50 kr/etikett + 189 kr i porto och hantering.

Adressetiketter

Ladda ner nedanstående demo i MS Excel format för att se hur registret är upplagt. Klicka på länken för att starta hämtningen och välj "Öppna" i dialogrutan som kommer upp.

Demo

Ladda ned

Beställ fastighetsinformation genom att svara på offerten eller kontakta Anneli Bäckström på telefon 026-64 44 84.

Beställ

Fastighetsregistret

Genomför sökning i fastighetsregistret

Här nedan följer förklaringar och tipps till det som ska fyllas i om målgruppen. Fyll i fälten till vänster och längst ned på sidan klickar ni på "Skicka förfrågan" när målgruppen ser ut så som ni önskar.

Sökning i Fastighetsregistret

Rikstäckande
Län
Kommun
Postnummer
Församling
00: Fysisk person
01: Staten
21: Enkla bolag
31: Handels/komanditbolag
41: Banker (AB)
42: Försäkringsbolag (AB)
49: Övriga AB
51: Ekonomiska föreningar
53: Bostadsrättsföreningar
54: Koop. hyresrättsföreningar
61: Ideella föreningar
71: Familjestiftelse
72: Övriga stiftelser
81: Statliga enheter
82: Primärkommun
83: Kommunalförbund
84: Landsting
86: Enh. inom Sv. kyrkan
87: Off.korp. o. anstalt
89: Reg statlig myndigh.
91: Oskiftat dödsbo
92: Ömsesidigt förs.bol
93: Sparbank
94: Understödsförening
96: Utländsk jur. person
98: Övr. sv. jur. person
99: Jur. form ej utredd
110 Lantbruksenhet, obebyggd.
113 Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr.
120 Lantbruksenhet, bebyggd
121 Lantbruksenhet, som endast utgörs av växthus/djurstall.
122 Lantbruksenhet, bebyggd endast med ekonomibyggnad
180 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §, 2 st FTL).
181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL).
197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr.
199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1000 kr.
210 Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad.
213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
220 Småhusenhet bebyggd
221 Småhusenhet, fritidsbostad. LÄS MER TILL HÖGER
223 Småhusenhet, med lokaler.
225 Småhusenhet Småhus på ofri grund
240 Småhusenhet, bostadsbyggnad på vattenfastighet
280 Småhusenhet i nationalpark
281 Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL).
299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1000 kr.
310 Hyreshusenhet, tomtmark.
311 Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad.
313 Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr.
320 Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder.
321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler.
322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad.
323 Hyreshusenhet, kiosk.
324 Hyreshusenhet, parkeringshus/garage.
325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler.
326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark.
340 Hyreshusenhet byggnad på vattenfastighet
380 Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §, 2 st FTL).
381 Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL).
399 Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1000 kr.
411 Industrienhet, tomtmark.
412 Industrienhet med saneringsbyggnad.
413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats.
414 Industrienhet, byggnadsvärde under 50 000 kr.
415 Industrienhet, fiskefastighet
420 Industrienhet, industrihotell.
421 Industrienhet, kemisk industri.
422 Industrienhet, livsmedelsindustri.
423 Industrienhet, metall- och maskinindustri.
424 Industrienhet, textil- och beklädnadsindustri.
425 Industrienhet, trävaruindustri.
426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri.
430 Industrienhet, bensinstation.
431 Industrienhet, reparationsverkstad.
432 Industrienhet, lager.
433 Industrienhet, annan övrig byggnad.
443 Industrienhet, övrig byggnad för radiokommunikation
480 Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §, 2 st FTL).
481 Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §, 2 st FTL).
497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr.
498 Industrienhet, gatu-/parkmark
499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1000 kr.
510 Ägarlägenhetsenhet, obebyggd.
513 Ägarlägenhetsenhet, inte fastställd typ av
520 Ägarlägenhetsenhet, bostad.
580 Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §, 2 st FTL).
581 Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL).
610 Obebyggd täktenhet
613 Industrienhet, täkt med byggnadsvärde under 50 000 kr.
620 Bebyggd täktenhet
699 Täktenhet med taxeringsvärde under 1000 kr.
711 Elproduktionsenhet, outbyggt strömfall.
712 Elproduktionsenhet, tomt till värmekraft
713 Elproduktionsenhet, andelskraft
714 Elproduktionsenhet, ersättningskraft
715 Elproduktionsenhet, tomt till kärnkraftverk.
716 Elproduktionsenhet, tomt till kondenskraftverk.
717 Elproduktionsenhet, tomt till gasturbinanläggning.
718 Elproduktionsenhet, tomt till vindkraftverk
719 Elproduktionsenhet, (värme) byggnadsvärde < 50 000 kr.
720 Elproduktionsenhet, vattenkraftverk.
730 Elproduktionsenhet, kärnkraftverk.
731 Elproduktionsenhet, kondensverk.
732 Elproduktionsenhet, kraftvärmeverk.
733 Elproduktionsenhet, gasturbinanläggning.
734 Elproduktionsenhet, vindkraftverk.
740 Elproduktionsenhet, vindkraftverk i vattenområde
781 Elproduktionsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap 4 § FTL)
790 Elproduktionsenhet, vindkrfat som i tagits i drift
799 Elproduktionsenhet, taxeringsvärde under 1000 kr.
810 Specialenhet, tomtmark till specialbyggnad.
820 Specialenhet, distributionsbyggnad.
820 Specialenhet, reningsanläggning.
822 Specialenhet, värmecentral.
823 Specialenhet, vårdbyggnad.
824 Specialenhet, bad-, sport- och idrottsanläggning.
825 Specialenhet, skolbyggnad.
826 Specialenhet, kulturbyggnad.
827 Specialenhet, ecklesiastikbyggnad.
828 Specialenhet, allmän byggnad.
829 Specialenhet, kommunikationsbyggnad.
830 Specialenhet, kommunikationsbyggnad / telekommast
890 Specialenhet, försvarsbyggnad.
Avst. <75 m, Egen strand
Avst. <75 m, Ej egen strand
Avst. 75-150 meter
Avst. >150 meter
Fastighetsbeteckning
Fastighetsadress
Kommunalt
Enskilt
Under sommaren
Saknas helt
Kommunalt
Enskilt
Saknas helt

Geografiskt område

Ägartyp

Fastighetstyp

Välj geografiskt område

Först skall vi välja vilket geografiskt område som sökningen ska omfatta. Välj om det är län, kommun, postnummer, församling eller rikstäckande som aktuellt.

 

Fyll därefter i textfältet men de län, kommuner, postnummer eller församlingar som är ska med. Även postnummer serier går bra t.e.x. 80592-80599. Lämna textfältet tomt och det är en rikstäckande sökning.

 

 

Välj ägartyp

Här kan ni välja vilken typ av ägare ni till slut vill nå fram till.

 

Vanliga sökningar är:

 

00 Fysisk person som är privatpersoner. Detta används oftast när man söker villaägare, fritidshusägare, tomtägare med flera.

 

49 Övriga AB när man söker företag som äger någon form av fastighet.

 

Lämnar alla dessa tomma får man ett resultat som omfattar alla ägartyper.

 

 

 

 

Välj fastighetstyp

Här väljer man vilken eller vilka typer av fastigheter som urvalet ska gälla.

 

Vanligas former är te.x....

 

Typkod 220: SMÅHUSENHET, HELÅRSBOSTAD...

Används när man söker villaägare.

 

Typkod 221: SMÅHUSENHET, FRITIDSBOSTAD...

Typkod 221 har utgått som taxeringsenhet men går ändå att söka på. Skatteverket och Lantmäteriet stödjer längre inte typkod 221 men går bra att söka på här. Används när man söker fritidshusägare.

 

Typkod 120: LANTBRUKSENHET, BEBYGGD

 

Typkod 320 & 321 HYRESHUSENHET...

Används när man söker fastighetsägare till flerfamiljsbostäder.

 

Typkoder fastigheter

Typkoderna fastställs av Skatteverket och finns presenterade i nedanstående PDF:

 

 

 

 

 

Övriga begränsningar

Nedanstående begränsingar kan förfina urvalet men behöver inte väljas.

Tillval

För motsvarande fastighet medföljer som standard endast ägarrelaterade uppgifter. Bocka för om ni även vill ha fastighetsrelaterad information.

Fastighetsregistret - Adressleverantören

Vår verksamhet är anpassad för att leverera hela register och vi har ingen möjlighet att få fram information om, eller lämna upplysningar på enstaka fastigheter/ägare.

 

Vill ni ändra uppgifter för en fastighet, eller om det gäller något annat ärende som inte rör uttag av register, kan ni vända er till den aktuella kommunens lokala fastighetsregister.

 

Vill ni göra en förfrågan på ett register är ni välkomna att fylla i formuläret nedan.

Strandnära avstånd

Tillval (fastighetsdata)

Strandnära avstånd

Används vanligast vi sökning på fritidshus och villa. Behöver ej väljas.

Vatten försörjning

Vattenförsörjning

Används vanligast vi sökning på fritidshus och villa.

Behöver ej väljas.

Avlopp

Avlopp

Används vanligast vi sökning på fritidshus.

Behöver ej väljas.

Andra önskemål:

Andra önskemål

Övrigt...

Skicka offert med antallsuppgifter till:

Företag/organisation

Namn

e-postadress

Telefonnummer

Era kontaktuppgifter

Fyll de fyra fälten och klicka på "Skicka" så återkommer vi med antalsuppgifter och pris inom kort.

Fastighetsregistret

Skicka

Skicka frågan

Klicka på "Skicka" så går frågan iväg och vi återkommer med antalsuppgifter och pris inom kort.

Sida: beställ information om fastighetsägare

Sida: beställ information om fastigheter