Samfälligheter

Adresser till samfälligheter

Se informationen för Samfällighetsföreningar på följande sida: Samfällighetsföreningar

Mer information om adresser till samfälligheter

Fyll i formuläret nedan om ni vill att vi kontaktar er angående adresser till samfälligheter. På kontorstid går det också bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss på telefon 026-64 44 84 Alternativt kan skicka e-post till info@adressleverantoren.se


Namn:
Företag:
E-postadress:
Telefon:
Beskriv ert önskemål:

OBESERVERA, detta är endast en förfrågan och ingen beställning. Efter det att ni fått ett svar från oss väljer ni om ni vill beställa adresserna eller ej.
Adresser Samfälligheter
Alternativa register

På länkarna nedan finns andra register som kanske kan intressera er:

 Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
© Alla rättigheter tillhör Adressleverantören AB

Vad är en samfällighet?

Samfälligheter

En samfällighet består av mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter.

Lagstiftningen i Sverige

Samfälligheter regleras i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, fastighetsbildningslagen (1970:988), anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (restvattenlagen).

Former av samfälligheter

En samfällighet kan endera vara

• en samfällighet enligt fastighetsbildningslagen, som kan vara en samfällighet bestående av mark som ägs av flera fastigheter "för stadigvarande bruk",
• en gemensamhetsskog, eller skogssamfällighet, mark för skogsbruk som ägs av flera fastigheter
• en samfällighet bestående av annan mark som ägs av mantalssatta fastigheter i en socken,
• ett servitut eller annan rättighet gemensam för flera fastigheter,
• en gemensamhetsanläggning, eller anläggningssamfällighet, enligt anläggningslagen bestående av anläggningar och rätt till utrymme som ägs gemensamt av flera fastigheter,
• en samfällighet, eller vattensamfällighet, enligt lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, som kan vara en markavvattningssamfällighet, en samfällighet ägd av de fastigheter som dra nytta av markavvattning, till exempel genom dränering eller dikning,
• en bevattningssamfällighet, som består av en vattentäkt för bevattningsändamål ägd av flera fastigheter,
• en vattenregleringssamfällighet, som ägs av flera fastigheter som drar nytta av vattenreglering i samband med ett vattenkraftverk, eller
• en exploateringssamfällighet, en samverkan mellan flera fastighetsägare för utökning av bebyggelsen i ett område.

 

Ägande

Till skillnad från fastigheter, som ägs av antingen juridiska eller fysiska personer, så ägs samfälligheter av de fastigheter som har del i samfälligheten. Storleken av andelen bestäms vanligtvis vid bildandet av samfälligheten. Andelen utgör en integrerad del av delägarfastigheten och följer med fastigheten vid försäljning eller annan ägaröverlåtelse. Ägarna till de fastigheter som ingår i samfälligheten har ett obegränsat och solidariskt ekonomiskt ansvar för samfällighetens verksamhet.

Förvaltning

En samfällighet förvaltas antingen direkt av delägarna, delägarförvaltning, eller av särskilt bildad samfällighetsförening, föreningsförvaltning.

Delägarförvaltning

Vid delägarförvaltning beslutar delägarna gemensamt.Kan delägarna inte enas om en viss förvaltningsåtgärd, ska lantmäterimyndigheten hålla sammanträde med delägarna för att avgöra frågan. Ett alternativ är att föreningsförvaltning anordnas. Vid sammanträdet har varje delägare en röst oavsett hur många delägarfastigheter han äger. I fråga som har ekonomisk betydelse skall delägarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om delägare begär det. Beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen inom fyra veckor från beslutsdatum.

Föreningsförvaltning

En samfällighetsförening bildas genom att delägarna i samfälligheten vid ett sammanträde antar stadgar och utser styrelse.En samfällighetsförening ska registreras hos den statliga lantmäterimyndigheten. Så snart föreningen registrerats blir den juridisk person. Medlemmarnas rätt att delta i föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämma.

 

Källa: Wikipedia

Välkommen att köpa adresser till samfällighetsföreningar!

Adressleverantören är återförsäljare & partners till