Gemensamhetsanläggningar

Register över gemensamhetsanläggningar

En gemensamhetsanläggning är en anläggning till nytta för flera fastigheter. Den kan utgöras av exempelvis vägar, vatten- och avloppsanläggningar, grönytor och lekplatser, garage och parkeringsplatser, energianläggningar, båtbryggor och badplatser,
trapphus och hissar. En gemensamhetsanläggning sköts av en samfällighetsförening eller en delägarförvaltning. En delägarförvaltning bildas då inte en samfällighetsförening bildas, normalt bara då det rör sig om några fastigheter som deltar i anläggningen.

Register över gemensamhetsanläggningar och dess deltagande fastigheter/fastighetsägare kan beställa med leverans i excel-format eller som färdiga adressetiketter. Informationen kan kläs på med andelstal, telefonnummer, fastighetsbeteckningar mm.

Vii ni beställa register över gemensamhetsanläggningar går det bra att använda nedanstående formulär så återkommer vi med antalsuppgifter och pris.

Mer information

Fyll i formuläret nedan om ni vill att vi kontaktar er angående gemensamhetsanläggningar. På kontorstid går det också bra att ställa frågor i chatten till höger eller kontakta oss på telefon 026-64 44 84 Alternativt kan skicka e-post till info@adressleverantoren.se


Namn:
Företag:
E-postadress:
Telefon:
Beskriv ert önskemål:

OBESERVERA, detta är endast en förfrågan och ingen beställning. Efter det att ni fått ett svar från oss väljer ni om ni vill beställa adresserna eller ej.
gemensamhetsanläggningar
Alternativa register

På länkarna nedan finns länsregister, kommunregister och rikstäckande register med alla sveriges bostadsrättsföreningar.

 Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
© Alla rättigheter tillhör Adressleverantören AB

Mer information om gemensamhetsanläggningar

Genom att bilda en gemensamhetsanläggning möjliggörs en effektiv och långsiktigt god samverkan med grannarna.

En fastighet består normalt av ett markområde med tillhörande byggnader. För att en fastighet ska kunna fungera behövs ibland tillgång till anläggningar utanför den egna fastighetens gränser, till exempel vägar, garage, lekplatser eller vatten- och avloppsanläggningar. Det inte ovanligt att flera fastigheter inom samma by eller kvarter har liknande behov. Detta behov kan tillgodoses genom att bilda en gemensamhetsanläggning, vilket möjliggör en effektiv och långsiktigt god samverkan med grannarna.

En gemensamhetsanläggning bildas genom en anläggningsförrättning. I samband med denna beslutas om regler för hur fastigheterna ska samverka för att bygga, sköta och fördela kostnaderna för anläggningen. Det blir då tydligt vad som ska skötas och hur det ska göras.

Vid uppdelning av fastigheter i höjd- och djupled, så kallad tredimensionell fastighetsbildning, är det särskilt viktigt att ta ställning till vilka anläggningar som ska förvaltas gemensamt, såsom trapphus, hissar och ledningar.

Källa: Lantmäteriet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En gemensamhetsanläggning, ofta förkortad GA, är en anläggning som har inrättats med stöd av anläggningslagen (1973:1149). För att få inrättas måste anläggningen vara av väsentlig betydelse för flera fastigheter. Vanliga gemensamhetsanläggningar är avlopp, vägar, båtplatser, grönområden med mera.

Inrättande av gemensamhetsanläggningar


Gemensamhetsanläggningar inrättas genom ett anläggningsbeslut i en anläggningsförrättning, en lantmäteriförrättning. I beslutet anges hur anläggningen skall genomföras och vilka fastigheter som skall ha del i den. Genom förrättningen beslutas också hur kostnaderna för anläggningens genomförande och drift skall fördelas. Det görs vanligen genom att deltagande fastigheter åsätts andelstal, som anger den andel som varje fastighet skall betala. Andelstalen kan vara olika för genomförande och drift. En fastighet kan genom anläggningslagen tvingas att delta i en GA eller att avstå mark för en GA.

Villkor för inrättande


För att en gemensamhetsanläggning skall få inrättas måste flera villkor vara uppfyllda:
Väsentlighetsvillkoret, som innebär att anläggningen måste vara av väsentlig betydelse för flera fastigheter,
båtnadsvillkoret, som innebär att ekonomiska eller andra fördelar väger tyngre än de kostnader eller andra olägenheter som anläggningen medför, opinionsvillkoret, som innebär att fastighetsägarna inte tillsammans motsätter sig inrättandet av gemensamhetsanläggningen, om inte inrättandet anses synnerligen angeläget och lokaliseringsvillkoret, som innebär att anläggningen skall utföras och förläggas så att den orsakar så små olägenheter som möjligt och inte medför oskäliga kostnader.

En gemensamhetsanläggning får dessutom inte inrättas i strid med gällande detaljplan. Undantag kan dock i särskilda fall medges av en länsstyrelse eller kommun.

Källa: Wikipedia

Adressleverantören är återförsäljare & partners till